Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BIŻUTERIA KLEPACCY

(obowiązuje od 01.06.2023)

 

 §1

Słownik pojęć

 

 1. Sprzedawca – BODEX Bogusław Klepacki z siedzibą w Sokółce przy ulicy

        Kpt. J. Kłopotowskiego 1.NIP: PL5450003745.

        Bank: PeKaO S.A. nr konta: PL  98 1240 5240 1111 0010 9906 0285.

 

 1. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną klepaccy.com

 

 1. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 

 1. Regulamin – niniejszy

 

 1. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 

 1. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

 

 §2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz zasady korzystania ze Sklepu.

 

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

 

 1. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail : sklep@klepaccy.com

        telefonicznie pod numerem +48 508 599 107 (od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00)    

        oraz pisemnie listem (16-100 Sokółka, ul. Kpt. J. Kłopotowskiego 1).

 

 1. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

 

 1. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale przyjmuje również Zamówienia złożone przez Kupujących mających swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie krajów Unii Europejskiej, jednakże w takim przypadku warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Towaru jest indywidualny kontakt ze Sprzedawcą i uzgodnienie kosztów dostawy, które zobowiązany jest ponieść Kupujący.

 

 1. Wszystkie ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w cenach brutto w polskich złotych (PLN). Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów dostawy. Cena podana w formularzu Zamówienia może ulec modyfikacji w związku z możliwością wystąpienia niewielkiej różnicy w wadze Towaru lub ewentualnym chwilowym brakiem zamówionego Towaru; w takim jednak przypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

 

 1. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od

 

 1. W przypadku sprzedaży Towarów, których ilość jest ograniczona realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz ich wycofania Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

 

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Kupujący może się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do Sklepu.

 

 1. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565, 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Lub też osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, która dokonuje zakupu na własny, prywatny użytek.

 

 §2a

Polityka publikowania opinii

 

 1. Jeśli Sprzedawca umożliwia zamieszczanie oraz dostęp do zamieszczonych przez Konsumentów opinii o Towarze stosuje się regulacje niniejszego paragrafu.

 

 1. Sprzedawca nie zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył (opinia została zweryfikowana).

 

 1. Sprzedawca może weryfikować, czy dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył, w szczególności poprzez sprawdzenie historii zakupów Konsumenta, zarchiwizowanych w systemie informatycznym Sklepu albo też kontakt z Konsumentem w formie co najmniej dokumentowej.

 

 1. Sprzedawca nie ingeruje w treść zamieszczonych opinii, zamieszcza zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

 

 1. Opinie nie są sponsorowane i nie mają na nie wpływu stosunki umowne ze Sprzedawcą, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia jest

 

 

 §3

Składanie Zamówień

 

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

 

 1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.

 

 1. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję

        „Dodaj do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie         z obowiązkiem zapłaty”.

 

 1. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail w celu poinformowania go, że Zamówienie dotarło do Sprzedawcy.

 

 1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę oraz warunki Zamówienia potwierdzane są e-mailem. Kupujący może sprawdzić także po zalogowaniu się, w zakładce „Twoje zamówienia”.

 

 1. O ostatecznej wartości Towaru i kosztów dostawy oraz numerze konta, na które należy przelać pieniądze, a także o zawarciu umowy sprzedaży Sprzedawca poinformuje Kupującego e- mailem:

 

 • przy płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki) – w dniu wysyłki.

 

 • przy płatności przelewem lub gotówką – w dniu przygotowania Zamówienia.

 

 1. W przypadku gdyby ostateczna cena Towaru wraz z kosztami dostawy (wartość pobrania lub kwota przelewu) uległa modyfikacji Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

 

 1. Modyfikacja lub anulowanie Zamówienia jest możliwa do czasu gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Kupujący może dokonać ww. czynności poprzez kontakt ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

 

 1. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

 

 • przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,

 

 •  płatności internetowe SHOPER PŁATNOŚCI - 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;

 

 • przy odbiorze – zapłata przy odbiorze Towaru gotówką

 

 1. na poczcie, u kuriera

 

 1. w siedzibie Sprzedawcy (w przypadku odbioru osobistego)

 

 1. W przypadku płatności przy odbiorze Sprzedawca w uzasadnionych sytuacjach ma prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej lub mailowej tego typu Zamówień.

 

 1. Zapłata za Towar dostarczany za granicę może być dokonana tylko przelewem na konto

 

 1. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar w terminie 3 dni od otrzymania informacji o przyjęciu Zamówienia do Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

   13. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy podane w formularzu dotyczą wyłącznie dostaw krajowych. Koszty dostaw zagranicznych (na terenie UE) są indywidualnie uzgadniane z Kupującym. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i co do zasady ponoszone są przez Kupującego z wyjątkami określonymi w następujący sposób:

 - darmowa dostawa na terenie Polski po przekroczeniu wartości zamówienia powyżej 250 złotych

 

 

 

 §4

Realizacja Zamówienia

 

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

 

 1. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli złożenia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 

 1. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po wpłynięciu pieniędzy na konto Sprzedawcy. W celu usprawnienia realizacji Zamówienia Sprzedawca zaleca przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail.

 

 1. Sprzedawca realizuje dostawę zamówionego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa została zrealizowana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przybliżony czas realizacji Zamówienia (przygotowania do wysłania) wynosi średnio od 5 do 10 dni roboczych. Całkowity termin realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od daty wpływu należności na konto Sprzedawcy lub potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku płatności za pobraniem.

 

 1. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania Kupujący niebędący Konsumentem zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowej realizacji lub anulowaniu całości Zamówienia).

 

 1. Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, paragon fiskalny lub fakturę VAT.

 

 1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

 

 1. Odbierając dostarczoną przez kuriera lub pocztę przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego niebędącego Konsumentem odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego Towaru, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

 

§5

Zgodność Towaru z umową, rękojmia, gwarancja

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przepisach rozdziału 5A tej ustawy.

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta za wady Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

 

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności Towaru z umową.

 

 1. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy, za pomocą poczty e-mail sklep@klepaccy.com lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

 

 1. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

 

 1. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

 

 1. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie; Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt (dotyczy Towarów zakupionych od 1 lipca 2023 )

 

 1. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej

 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku ul. Żelazna 9 lok.1U.

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

 

 1. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej gwarancji.
 1. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. 
 2. Reklamacji nie podlegają:
  naturalne zużywanie się produktu, w tym ścieranie się złocenia.
  • produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji. 
 3. Towary w Sklepie nie posiadają gwarancji, Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad Towaru tylko na podstawie braku zgodności Towaru z umową lub rękojmi.

 

 1. POLSKIE CECHY I OZNACZENIE PROBIERCZE 

Aktualne cechy probiercze znajdują się na stronie: 

https://bip.oup.warszawa.gum.gov.pl/b11/dla-klienta/tabele-polskich-cech-pr/564,Polskie-cechy-i-oznaczenia-probiercze.html

 

 

 §6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 1. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia zamieszczonym w sklepie

        jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub biżuteria wykonana na specjalne zamówienie klienta i jego spersonalizowane potrzeby. ( indywidualne zamówienia)

 

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, zmieniły swój charakter lub produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne przez Konsumenta

 

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 

 1. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§7 

Rejestracja i ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca –

        Bodex Bogusław Klepacki, 16-100 Sokółka ul. Kpt. J. Kłopotowskiego 1.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 1. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
 1. Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: sklep@klepaccy.com numer telefonu: +48 508599107. lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 

 1. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe , np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies."

 

 

§8

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z Konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych

 

 1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu klepaccy.com

        (zakładka „Regulamin sklepu”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 01.06.2023r. Regulamin Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu               treści zawieranej umowy następuje poprzez:

 

 • udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w 8 ust. 4 Regulaminu,

 

 • przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

 

 • dołączanie do przesyłek dowodu
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl